Tre không cháy

Có một trường hợp sử dụng tre như một thiết kế nội thất.
Bằng cách đó, nó có vẻ phải đối mặt với sự cần phải xác nhận quasi-vật liệu không cháy.
Hiện nay, không có tài liệu nào đã được chứng nhận là không dễ cháy với các vật liệu tre như xa như chúng ta biết.

Trong các dự án liên quan của chúng tôi, chúng tôi mong muốn được không cháy bằng thấm nhuần soufa vào vật liệu tre.
Trong thực tế, đã có một vấn đề lớn ở đây.

Người ta nói rằng tre không phải là gỗ nhưng “cỏ” trên phân loại. (Bộ ngoại giao)
Khi điều đó xảy ra, nó bật ra rằng nó không rơi dưới “cây” của chứng nhận không dễ cháy, và rằng không có mục nào ở nơi đầu tiên.

Vì vậy, bạn cần phải thay đổi những quy tắc này để có được chứng nhận không dễ cháy với tre.
Đây là một vấn đề mà không thể được thực hiện qua đêm, và nó là một vấn đề mà không thể được giải quyết trừ khi một phong trào chính trị là hỗn hợp.

Contact us here

Liên hệ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。